کسپرسکی برای کاربردهای تجاری سازمانی Corporate

ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Advanced

ساده سازی مدیریت سیستم ها ، شامل مدیریت پچ ها – تامین و مدیریت دارایی ها برای تسریع تاثیر گذاری بهتر فناوری اطلاعات در سازمان امنیت برای فایل ها، پوشه ها ، تمام دیسک و یا سخت افزارهای حافظه، حتی اگر به دستان فرد اشتباهی بیافتند کنترل ها (برنامه ها، دستگاه ها، وب)کنترل دانه به دانه بر روی تمامی برنامه های کاربردی، دستگاه ها، و چگونگی دسترسی و استفاده کارمندان از وب، برای کمک به تسریع امنیت و بهره وری مدیریت دستگاه های همراه ابزارهای مدیریتی مناسب برای تنظیمات امن دستگاه های همراه – شامل ویژه گی هایی که به شما امکان اجرای یک استراتژی امن BYOD را می دهد. امنیت تلفن همراهابزار های محافظت و تنظیمات برای نصب از راه دور امن گوشی های همراه خود . حتی بر روی گوشی شخصی کارمندان رمزنگاریامنیت برای فایل ها، پوشه ها ، تمام دیسک و یا سخت افزارهای حافظه، حتی اگر به دستان فرد اشتباهی بیافتند ضد بدافزار برای فایل سرورهاضد بدافزار سخت برای کمک به امن سازی سرورها و کاهش ریسک پخش بدافزار در کل شبکه ضد بدافزار برای ایستگاه های کاریمحافظت ضد بدافزاری که تمامی جوایز معتبر را از آن خود کرده است، با مدیریت بسیار آسان این امکان را می دهد تا زمان بیشتری را برای تمرکز بر روی سایر فعالیتهای تجاری خود صرف کنید.
ترکیب امنیت و بهره وری IT
ضد بدافزارهای کسب و کار با مدیریت آسان نرم افزار
جزییات نسخه آزمایشی

Select

ساده سازی مدیریت سیستم ها ، شامل مدیریت پچ ها – تامین و مدیریت دارایی ها برای تسریع تاثیر گذاری بهتر فناوری اطلاعات در سازمان امنیت برای فایل ها، پوشه ها ، تمام دیسک و یا سخت افزارهای حافظه، حتی اگر به دستان فرد اشتباهی بیافتند کنترل ها (برنامه ها، دستگاه ها، وب)کنترل دانه به دانه بر روی تمامی برنامه های کاربردی، دستگاه ها، و چگونگی دسترسی و استفاده کارمندان از وب، برای کمک به تسریع امنیت و بهره وری مدیریت دستگاه های همراه ابزارهای مدیریتی مناسب برای تنظیمات امن دستگاه های همراه – شامل ویژه گی هایی که به شما امکان اجرای یک استراتژی امن BYOD را می دهد. امنیت تلفن همراهابزار های محافظت و تنظیمات برای نصب از راه دور امن گوشی های همراه خود . حتی بر روی گوشی شخصی کارمندان رمزنگاریامنیت برای فایل ها، پوشه ها ، تمام دیسک و یا سخت افزارهای حافظه، حتی اگر به دستان فرد اشتباهی بیافتند ضد بدافزار برای فایل سرورهاضد بدافزار سخت برای کمک به امن سازی سرورها و کاهش ریسک پخش بدافزار در کل شبکه ضد بدافزار برای ایستگاه های کاریمحافظت ضد بدافزاری که تمامی جوایز معتبر را از آن خود کرده است، با مدیریت بسیار آسان این امکان را می دهد تا زمان بیشتری را برای تمرکز بر روی سایر فعالیتهای تجاری خود صرف کنید.
ضد بدافزارهای کسب و کار با مدیریت آسان نرم افزار
جزییات نسخه آزمایشی

Core

ساده سازی مدیریت سیستم ها ، شامل مدیریت پچ ها – تامین و مدیریت دارایی ها برای تسریع تاثیر گذاری بهتر فناوری اطلاعات در سازمان امنیت برای فایل ها، پوشه ها ، تمام دیسک و یا سخت افزارهای حافظه، حتی اگر به دستان فرد اشتباهی بیافتند کنترل ها (برنامه ها، دستگاه ها، وب)کنترل دانه به دانه بر روی تمامی برنامه های کاربردی، دستگاه ها، و چگونگی دسترسی و استفاده کارمندان از وب، برای کمک به تسریع امنیت و بهره وری مدیریت دستگاه های همراه ابزارهای مدیریتی مناسب برای تنظیمات امن دستگاه های همراه – شامل ویژه گی هایی که به شما امکان اجرای یک استراتژی امن BYOD را می دهد. امنیت تلفن همراهابزار های محافظت و تنظیمات برای نصب از راه دور امن گوشی های همراه خود . حتی بر روی گوشی شخصی کارمندان رمزنگاریامنیت برای فایل ها، پوشه ها ، تمام دیسک و یا سخت افزارهای حافظه، حتی اگر به دستان فرد اشتباهی بیافتند ضد بدافزار برای فایل سرورهاضد بدافزار سخت برای کمک به امن سازی سرورها و کاهش ریسک پخش بدافزار در کل شبکه ضد بدافزار برای ایستگاه های کاریمحافظت ضد بدافزاری که تمامی جوایز معتبر را از آن خود کرده است، با مدیریت بسیار آسان این امکان را می دهد تا زمان بیشتری را برای تمرکز بر روی سایر فعالیتهای تجاری خود صرف کنید.
ضد بدافزارهای کسب و کار با مدیریت آسان نرم افزار
جزییات نسخه آزمایشی