معرفی و آشنایی با محصولات Cisco

معرفی و آشنایی با محصولات Cisco

معرفی و آشنايی با Cisco IOS

ایــن فــصل شــامل معرفــی Device هــای سيــسکو چــون روتــر و ســوئيچ و سيــستم عامــل مخــتص بــه سيــسکو (IOS Cisco ( و نحوه ارتباط و پيکربندی اوليه هر کدام از آنها می باشد . در انتهای ایـن فـصل مـی آموزیـد کـه چگونـه بـا Device هایی چون router و switch ارتباط برقرار کرده و آنها را جهت استفاده در یک شبکه پيکربندی کنيد .

(IOS (System operating Internetwork هسته مرکزی روتر و بيـشتر سـوئيچ هـای سيـسکو چـون سـوئيچ 2950 مـی باشد . در واقع سيستم عامل روترهای سيسکو همانند دیگر سيستم عامل ها وظيفه ذخيره و بازیابی فایـل ، مـدیریت حافظه و مدیریت سرویس های مختلف را به عهده دارد . این سيستم عامل فاقد محيط گرافيکی بوده و مبتنی بـر خـط فرمان می باشد لذا دارای یک واسط کاربری UI می باشد که به کمـک آن دسترسـی بـه فـرامين و پيکربنـدی تجهيـزات سيسکو امکان پذیر می باشد. IOS در دو mode پيکربندی می شود ، mode up set و دیگری CLI . :Set UP Mode هنگامی که روتر و یا بعضی از سوئيچ های سيسکو مثل سوئيچ 2950 را برای بـار نخـست راه انـدازی مـی کنيـد وارد mode up set شده و می توانيد تنظيمات اوليه چون آدرس دهی و تنظيم پسوردها را انجـام دهيـد .

درواقـع یـک سـری سوالات به صورت متوالی از شما پرسيده می شود و می توانيد با پاسخ دادن به هـر کـدام از آنهـا تنظيمـات اوليـه را در همين ابتدای کار انجام دهيد .

البته این تنظيمات کامل نخواهند بود و برای تنظيم بيشتر می بایست به Mode دیگری مراجعه کرد . همچنين می توانيد به جای پاسخ دادن به این سوالات مستقيما وارد Mode Setup شوید و در هنگام نياز این تنظيمات را انجام دهيد .

:(Common Line Interface) CLI (CLI (interface line-Command IOS Cisco جایگـاهی اسـت کـه مـی توانيـد تنظيمـات بيـشتری را روی روتـر و سـوئيچ انجام دهيد. CLI یک محيط Base text می باشد به طوری که user در این محيط فرامين مورد نظرش را type می کند. برای دسترسی به این محيط سه روش وجود دارد که در ادامه این درس با این سه روش آشنا می شوید.

معرفی و آشنايی با Cisco ASA

Firewallچیست ؟

زمانیکه در مورد Firewall حرف می زنیم , Firewall را یک سخت افزار و یا نرم افزارفرض می کنیم که در درون شبکه قرار دارد و کار آن کنترل ترافیکی است که بین Segment های مختلف در حال عبور است.مانند Firewall ای که در شکل زیر می بینیم . که به این نوع Firewall , Network-based firewall گویند.Firewall خود می تواند بر روی یک سیستم مستقل اجرا شود مانند Microsoft Internet Connection Firewall که در این مورد آنها را به Host-based firewall می شناسند.هر دو این Firewall ها اساس کار یکسانی دارند.اساس کار Firewall ها فراهم آوردن روشی برای پیاده سازی Access Control Policy (کنترل سیاست های دسترسی) در شبکه است. به زبان ساده ترFirewall یک نقطه ای در شبکه است که سیاست های دستیابی به منابع سازمان در آنجا تعریف می شود و اجازه دسترسی به یک منبع و یا عدم دسترسی به آن منبع را می دهد.

علاوه بر این کار Firewall از شبکه داخلی در مقابل شبکه خارجی محافظت می کند. Firewall این اجازه را به ما می دهد که برای دسترسی به منابع شبکه یک سری نیازمنده ها تعریف کنیم و تضمین می کند تنها ترافیکی که دارای آن نیازمندی ها است قادر به عبور از شبکه ودسترسی به منابع خواهد بود. ۱٫۱خدماتی که یک Firewall می تواند انجام دهد : Firewall ها هر کدام دارای یک سری قابلیت خاصی می باشند که با توجه به نیاز شبکه از آنها استفاده می شود.اما همه Firewall ها یک سری ویژگی های مشترک دارند.در زیر به بررسی بعضی از این ویژگی ها می پردازیم. کنترل و مدیریت ترافیک وارد شونده و خارج شونده شبکه . قرار گرفتن به عنوان یک intermediary (واسط) در شبکه. حفاظت از منابع.

سیسکو (Cisco IOS)1

سیسکو (Cisco IOS)

سیسکو (Cisco ASA)2

سیسکو (Cisco ASA)